RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku i firma ALPAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna), z siedzibą w Łuczynów 98 26-900 Kozienice NIP 812-154-64-00 REGON 670963142, zarejestrowanej w rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001097184 ; wypełnia obowiązek informacyjny oświadczając, że na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — w dalszej części: RODO.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ALPAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna), z siedzibą w Łuczynów 98 26-900 Kozienice NIP 812-154-64-00 REGON 670963142, zarejestrowanej w rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001097184 zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem: rodo@alpar.pl
 3. Inspektor ochrony danych w ALPAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: ALPAR Artur i Piotr Kowalscy Spółka Jawna) nie został wyznaczony.
 4. Administrator:
  1. Zbiera dane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, przetwarzając je również w sposób zgodny z prawem.
  2. Nie przetwarza informacji dotyczących Państwa światopoglądu, wyznania, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, czy danych dotyczących dzieci.
  3. Nie przekazuje Państwa danych podmiotom do tego nie uprawnionym.
  4. Podejmuje wszelkie możliwe i adekwatne środki techniczne, organizacyjne i prawne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. W celu marketingu produktów lub usług Administratora.
  2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  3. Ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  4. Umożliwienia płatności drogą elektroniczną.
  5. Potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej (e-mail).
  6. Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są przekazywane bezpośrednio przez Państwa podczas zawierania umowy).
  7. Obsługi Państwa próśb, żądań i zapytań.
  8. Organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych.
  9. Przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i rozliczalności.
 6. VI. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres wynikający z obowiązków regulacji księgowych i podatkowych, ustawy o rachunkowości, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W przypadku firm Państwa dane mogą również pochodzić lub być uzupełnione o dane z bazy danych CEIDG, bazy danych GUS, KRS.
 8. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Będąc Państwa Administratorem danych informujemy, że posiadają Państwo:
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  2. Prawo do usunięcia danych.
  3. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
  4. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  6. Prawo do przenoszenia danych.
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem:
  1. Podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną.
  2. Podmiotów kontrolnych i nadzorczych.
  3. Firm kurierskich, które będą dostarczać przesyłki do Państwa.
  4. Państwa dane mogą być udostępniane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom.
 11. W razie konieczności przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będziemy przekazywać je jedynie do państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej.

Штаб-Квартира Компании

Łuczynów 98
26-900 Kozienice
NIP: 812-154-64-00
REGON: 670963142
KRS: 0001097184

КОММЕРЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ul. Nowa 8a
64-400 Ostrów Wlkp.